• HXGL-1
  • HXGL-2
  • HXGL-3

elektrik ýyladyş bug gazany

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Howpsuzlyk
1. Syzdyryjy gorag: Gazan syzanda, şahsy howpsuzlygy üpjün etmek üçin tok öçürijiniň üsti bilen tok üpjünçiligi wagtynda kesiler.2. Suw ýetmezçiligini goramak: Gazanda suw ýetmezçiligi bolanda, ýyladyş turbasynyň gury ýanmagy bilen zaýalanmazlygy üçin ýyladyş turbasynyň dolandyryş zynjyryny wagtynda kesiň.Şol bir wagtyň özünde, gözegçilik ediji suw ýetmezçiligi duýduryşyny iberýär.3.Steam aşa basyşdan goramak: Gazanyň bug basyşy bellenilen ýokary çäkden ýokary bolanda, basyşy azaltmak üçin bugy çykarmak üçin howpsuzlyk klapany işjeňleşdirilýär.4.Ok-tokdan goramak: Gazan aşa köp bolanda (naprýa .eniýe gaty ýokary), syzdyryjy tok öçüriji awtomatiki usulda açylar.5. Kuwwatlylygy goramak: Ygtybarly elektrik toguny goramak, ýokary elektroniki zynjyrlaryň kömegi bilen aşa naprýa .eniýe, naprýa .eniýe we arakesme näsazlyklaryny anyklandan soň amala aşyrylýar.

Amatlylyk
PLC mikrokompýuter programmirläp bolýan dolandyryş we ekran ekrany, temperatura sazlamasyny we çykýan suwuň temperaturasyna awtomatiki gözegçilik etmek üçin adam maşyn interfeýsi arkaly, ekran ekrany enjamlaryň işleýän ýagdaýyny we enjamyň näsazlyk duýduryşyny görkezip biler.
Doly awtomatiki akylly dolandyryş tehnologiýasy, nobatçy bolmagyň zerurlygy ýok, çeýe iş re modeimi el bilen ýa-da awtomatiki re modeime düzülip bilner
Onda syzmakdan goramak, suw ýetmezçiligini goramak, topragy goramak, bug basyşyny goramak, elektrik energiýasy we beýleki gazany awtomatiki goramak ulgamlary ýaly köp sanly gorag funksiýasy bar.

Rasionalizm
Elektrik energiýasyny tygşytly we netijeli ulanmak üçin ýyladyş güýji birnäçe bölüme bölünýär we gözegçilik ediji hakyky zerurlyklara görä ýyladyş güýjüni awtomatiki usulda açýar (kesýär).Ulanyjy ýyladyş güýjüni hakyky zerurlyklara görä kesgitlänsoň, diňe degişli syzdyryjy tok öçürijini ýapmaly (ýa-da degişli wyklýuçateli basmaly).Geçmek).Heatingyladyş turbasy tapgyrlaýyn açylýar we öçürilýär, bu bolsa gazanyň işleýiş döwründe elektrik toruna täsirini azaldýar.Ojak korpusynyň elektrik dolandyryş şkafy aýratyn, termiki garramak, ses çykmazlyk, hapalanma we ýokary ýylylyk netijeliligi sebäpli elektrik bölekleriniň hyzmat ediş möhletinden gaça durýar.Bug gazanlary ýokary hilli we täsirli izolýasiýa materiallaryny kabul edýär we ýylylygyň ýitmegi az bolýar.

Ygtybarlylyk

"Gazan korpusy argon arkasy bilen kebşirlemek bilen goldanýar we gapagy el bilen kebşirlenýär we rentgen kemçiligini anyklamak bilen berk barlanýar.
Gazan, önümçilik ülňülerine laýyklykda saýlanan polat materiallary ulanýar.
OBoiler esbaplary içerki we daşary ýurtly ýokary hilli önümlerden saýlanýar we gazanyň uzak wagtlap işlemegini üpjün etmek üçin gazanlar tarapyndan synag edildi.

kekaox

Üstünlikleri we kemçilikleri

Elektrik ýyladyş bug gazanynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

1. Bug bug öndürmek üçin gönüden-göni gyzdyrmak üçin elektrik ýyladyş turbasyny kabul edýär we enjam işlemek aňsat.
2. Elektrik ýyladyş gazanlary köp güýç sarp edýär (bir tonna bug ýoly sagatda 700kw-dan köp sarp edýär), şonuň üçin iş bahasy birneme ýokary we elektrik enjamlaryny goldamak üçin talaplar birneme ýokary, şonuň üçin elektrik ýyladyş gazanlarynyň bugarmagy deňeşdirilende kiçi.

1614753271(1)
1614753271

Tehniki parametr

Model

WDR0.3

WDR0.5

WDR1

WDR1.5

WDR2

WDR3

WDR4

Göwrüm (t / sag)

0.3

0.5

1

1.5

2

3

4

Bug basyşy (Mpa)

0.7 / 1.0 / 1.25

Bug temperaturasy (℃)

174/183/194

Netijelilik

98%

Güýç çeşmesi

380V / 50Hz 440V / 60Hz

Agramy (kg)

850

1200

1500

1600

2100

2500

3100

Ölçegi (m)

1.7 * 1.4 * 1.6

2.0 * 1.5 * 1.7

2.3 * 1.5 * 1.7

2.8 * 1.5 * 1.7

2.8 * 1.6 * 1.9

2.8 * 1,7 * 2.0

2.8 * 2.0 * 2.2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler