• HXGL-1
 • HXGL-2
 • HXGL-3

Gazan esbaplary

 • Thermal deaerator

  Malylylyk deerator

  Malylylyk deeratory (membrananyň deeratory), termiki ulgamlaryň iýmit suwundaky erän kislorody we beýleki gazlary aýyryp we ýylylyk enjamlarynyň poslamagynyň öňüni alyp bilýän deaeratoryň täze görnüşidir.Elektrik stansiýalarynyň we senagat gazanlarynyň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin möhüm enjamdyr..1. Kislorody aýyrmagyň netijeliligi ýokary, iýmit suwundaky kislorodyň ýokary derejesi 100%.Atmosfera deeratorynyň iýmit suwunyň kislorod düzümi az bolmalydyr ...
 • Condensate recovery machine

  Kondensaty dikeldiş enjamy

  1. Energiýany tygşytlamak we sarp etmegi azaltmak, iş çykdajylaryny azaltmak 2. Dürli iş şertlerine laýyk gelýän ýokary derejeli awtomatlaşdyrma 3. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, daşky gurşawyň hilini ýokarlandyrmak 4. Kawitasiýa garşy enjamlar, has uzyn enjamlar we turbageçirijiniň ömri 5. Bütin maşyn gurmak aňsat we güýçli uýgunlaşma bar
 • Steam header

  Bug sözbaşy

  Bug sözbaşy, esasan, köp ýylylyk sarp edýän enjamlary gyzdyranda ulanylýan bug gazany bilen enjamlaşdyrylandyr.Giriş we çykyş diametrleri we mukdary müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda düzülendir.
 • Economizer & Condenser & waste heat boiler

  Ekonomizator we kondensator we galyndy ýylylyk gazany

  Ykdysadyýetçiler, kondensatorlar we galyndy ýylylyk gazanlary, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin flýu gazyndan galyndy ýylylygy dikeltmek üçin ulanylýar.Bug gazanlaryny dikeltmekde esasan bug gazanlarynda ekonomizator we kondensator, galyndy ýylylyk gazanlary esasan ýylylyk geçiriji ýag gazanlarynda ulanylýar.Şolaryň arasynda galyndy ýylylyk gazany, howa gyzdyryjy, galyndy ýylylyk gyzgyn gazany we ulanyjynyň islegine görä galyndy ýylylyk bug gazany hökmünde döredilip bilner.
 • Boiler coal conveyor & Slag remover

  Gazan kömür konweýer we Slag aýyryjy

  Kömür ýükleýjiniň iki görnüşi bar: guşak görnüşi we çelek görnüşi Şlak aýyrmagyň iki görnüşi bar: gyryjy görnüş we nurbat görnüşi
 • Boiler Valve

  Gazan klapan

  Klapanlar turbageçirijileri açmak we ýapmak, akymyň ugruny dolandyrmak we geçiriji gurşawyň parametrlerini (temperatura, basyş we akym) sazlamak we dolandyrmak üçin ulanylýan turbageçiriji enjamlardyr.Funksiýasyna görä, ýapyk klapan, barlag klapan, kadalaşdyryjy klapan we ş.m. bölünip bilner, klapan suwuklygy gowşurmak ulgamynda dolandyryş bölegi bolup, kesmek, kadalaşdyrmak, sowmak, akymyň öňüni almak ýaly funksiýalary ýerine ýetirýär. , naprýa .eniýäni durnuklaşdyrmak, sowmak ýa-da aşmak we basyş ygtyýary ...
 • Boiler Chain Grate

  Gazan zynjyry

  Zynjyr panjarasynyň funksiýa girizilmegi Zynjyr panjarasy, giňden ulanylýan mehanizirlenen ýangyç enjamynyň bir görnüşidir.Zynjyr panjarasynyň işi gaty ýangyjyň deň derejede ýanmagyna ýol bermekdir.Zynjyr panjarasynyň ýanmak usuly hereket edýän ýanýan düşegiň ýangyjy bolup, ýangyjyň tutaşmagy “çäkli otlamak”.Fuelangyç kömür zynjyrynyň üsti bilen zynjyr panjarasyna girýär we ýanmak işine başlamak üçin zynjyr panjarasynyň hereketi bilen peje girýär.Şonuň üçin com ...
 • Carbon waste heat boiler

  Uglerod galyndylary ýylylyk gazany

  Önümiň tanyşdyrylyşy Bu gazanlar tapgyry, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen uglerod kalsiner flýu gaz galyndylary ýylylyk gazanynyň täze görnüşidir.Bir deprek we dik tertibi kabul edýär.Tozany öz içine alýan flýu gazy, suw bilen sowadylan otagdan, aşa gyzýan peç korpusyndan we ýumşak suw gyzdyryjydan geçenden soň, kükürtlemek we tozany aýyrmak ulgamyna birikdirilýär.Gazana girenden soň, ýokary temperaturaly flýu gazy ilki bilen t ...
 • chemical waste heat boiler

  himiki galyndy ýylylyk gazany

  Önümiň tanyşdyrylyşy Galyndy ýylylyk gazany, dökün, himiýa senagatynda (esasanam metanol, etanol, metanol we ammiak) önümçiliklerde ulanylýan ýokary öndürijilikli energiýa tygşytlaýjy enjamdyr.Bu pudakdaky galyndy ýylylyk flýu gazynyň aýratynlyklaryna görä, kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen galyndy ýylylyk gazanlary esasan dik we tunel görnüşli tebigy aýlanyş galyndylary ýylylyk gazanlaryny öz içine alýar.“Üç galyndy” galyndy gazy, suwuk galyndylar we gaty galyndylar we ar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2