Highokary hilli enjamlar bilen üpjün edýäris

Gencor enjamlary

 • Automatic coal & biomass thermal oil boiler

  Awtomatiki kömür we biomassiki termiki ýag gazany

  Önümiň jikme-jiklikleri kuwwaty 700 - 14000 KW Iş basyşy: 0.8 - 1.0 Mpa Üpjünçilik Maksimum temperatura 320 ℃ Gazanyň ýangyjy: Kömür, Biomassanyň bölejikleri, Tüwi gabygy, Kokos gabygy, Bagasse, zeýtun gabygy we ş.m. , Asfalt ýyladyş we beýleki pudaklar Tehniki parametr 1.YLW organiki ýylylyk orta gazanlar keseligine görnüşli kompozisiýa suwuk mejbury aýlanyş gazanlarydyr.Peçiň ýagty ýyladyş ýeri ...

 • Manual coal & biomass thermal oil boiler

  El bilen kömür we biomassiki termiki ýag gazany

  Önümiň jikme-jiklikleri kuwwaty 120 - 1400 KW Iş basyşy: 0.8 - 1.0 Mpa üpjünçilik Maksimum temperatura 280 ℃ Gazanyň ýangyjy: Kömür, biomassa bölejikleri, tüwi gabygy, kokos gabygy, Bagasse, zeýtun gabygy we ş.m. Programma pudagy: Kauçuk öndürmek, Iýmit guratmak, Ösümlik ýagy gaýtadan işlemek we beýleki önümçilik aýratynlyklary 1. Pes basyşda ýokary temperatura işlemek üçin elýeterli 2. Durnukly ýyladyşda we takyk temperatura gözegçiliginde bolup biler 3. heatingyladyş üstü ýakyn tertipli rulonlary kabul edýär ...

 • Natural gas & oil thermal oil boiler

  Tebigy gaz we ýag termiki ýag gazany

  Aýratynlyklary 1. atingyladyş ýüzi içerki, orta we daşarky (ýa-da içki we daşarky) ýakyn gaplanan (köp gatly rulonyň içki rulony inçe hatar) tegelek rulondan, ykjam gurluşly.Içki rulonyň içki tarapy (köp gatly rulonyň içki rulony we orta rulonyň içki tarapy) radiasiýa ýyladyş ýüzügi, içki rulonyň daşky ýüzi (orta rulonyň daşky tarapy) köp gatlakly rulon) we rulon konwektiw ýyladyş ýüzüni emele getirýär ...

 • SKID mounted thermal oil boiler

  SKID termiki ýag gazany oturtdy

  Önümiň tanyşdyrylyşy Çalt gurnalan gazanlar diýlip hem bilinýän gaplanan gazanlar (ýa-da skid oturdylan gazanlar), ulanyjylara saýtda gurmak üçin amatly bolan kompaniýamyz tarapyndan hödürlenýän gymmatly hyzmatdyr.Integrirlenen gazan adaty köpçülikleýin gazana degişlidir.Zawodda adaty köp mukdarda gazanlar öndürilenden soň, gazanyň korpusy we dürli komponentler saýta äkidilýär we soňra ýygnalýar;doly gazan, esasy komponentlere goşmaça, ...

 • electrical heating steam boiler

  elektrik ýyladyş bug gazany

  Howpsuzlyk aýratynlyklary 1. Syzdyryjy gorag: Gazanyň syzmagy bilen, şahsy howpsuzlygy üpjün etmek üçin tok öçürijiniň üsti bilen tok üpjünçiligi wagtynda kesiler.2. Suw ýetmezçiligini goramak: Gazanda suw ýetmezçiligi bolanda, ýyladyş turbasynyň gury ýanmagy bilen zaýalanmazlygy üçin ýyladyş turbasynyň dolandyryş zynjyryny wagtynda kesiň.Şol bir wagtyň özünde, gözegçilik ediji suw ýetmezçiligi duýduryşyny iberýär.3.Steam aşa basyşdan goramak: Gazanyň bug basyşy bellenen ýokarky çäkden geçende ...

 • natural gas & oil fired steam boiler

  tebigy gaz we nebit otly bug gazany

  Aýratynlyklary 1.Gorizontal görnüşi, çygly we üç arka görnüşli gurluş dizaýny bilen, gazanyň ykjam gurluşy, ýerlikli ýerleşişi we owadan görnüşi bar.2. Guýrugyň üstünde inçe turba ekonomizatorynyň kömegi bilen, gazanyň kiçi gazan otagy üçin ykjam görnüşi bar.3.Bug gazan, tüsse garşylygyny netijeli dolandyrmak üçin amatly ýyladyş gurluşy bilen bezelendir.4. Tüsse gutusy, tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin özboluşly ädim ulgamyny kabul edýär.5. Gazan deňdir ...

 • manual coal & biomass fired steam boiler

  el bilen işleýän kömür we biomassa bug gazany

  Önümiň beýany El bilen işleýän bug gazany we awtomatiki zynjyr gazany deňeşdirmek Ilki bilen hiliň gözegçiligi nukdaýnazaryndan iki gazan birmeňzeş.Ikinjiden, iki gazan deprekiniň gurluşy birmeňzeş, ýöne peçiň gurluşy birneme üýtgeşik.Awtomatiki zynjyr panjarasy bilen deňeşdirilende, el bilen işleýän bug gazany başlangyç maýa goýumyny we soňraky çykdajylary tygşytlaýar (el bilen işleýän gazanyň panjara reduktory ýok, kömür enjamy, şlak aýyryjy we beýleki kömekçi ...

 • Coal & biomass fired steam boiler

  Kömür we biomassa bug gazany

  Aýratynlyklary 1. Deprek ýaýly turba listinden we spiral bilen gasynlanan turbadan ybarat bolup, turbanyň listiniň ýarylmagynyň öňüni almak üçin gabygyň kwasi-elastikden üýtgemegine sebäp bolýar.2.Bu ýokarlanýan kalandriýalar deprek astynda ýerleşdirilýär.Bu düzediş bilen deprek düýbündäki öli suw zolagy ýok edilýär we palçygyň üstünde durmak kyn.Netijede, deprekleriň ýokary temperaturaly sebiti has gowy sowadylýar we boýuň aşagyndaky çişme hadysasy ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • aboutimg2
 • aboutimg

Gysgaça düşündiriş :

Shi Hongxing Co., Ltd.1990-njy ýylda esaslandyryldy, Hebeýiň Şijiazhuang şäherinde ýerleşýär.Pekinden bary-ýogy 200 km uzaklykda.ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we Hebei daşky gurşawy goramak şahadatnamasyndan geçdi.Irki döwürde “Shi Hongxing” kompýuteriň san taýdan gözegçilik atmosfera gorizontal we wertikal gaz bilen işleýän nebit bilen işleýän gyzgyn suw gazanynyň esasy önümçiligi we işleýşi.Birnäçe ýyllap dogruçyl işlemekden soň, bazara bolan isleg artýar we kompaniýanyň saýty, zawody, prosesi, tehnologiýasy, dolandyryşy, ykdysady güýji we ş.m. ösmegini dowam etdirýär.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Çäreler we söwda sergileri

 • certificate (1)
 • certificate (2)
 • certificate (3)
 • certificate (10)
 • certificate (6)
 • certificate (9)
 • certificate (7)
 • certificate (8)
 • certificate (4)
 • certificate (5)